ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ค. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่
ให้นักเรียนที่สมัครใหม่ทุกคนมาลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ พร้อมประชุมและมอบทุนการศึกษา
แต่งชุดนักเรียนเดิมหรือชุดแบบของโรงเรียนศักดิ์สุนนัท์วิทยา วิชาการ