กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสนิท สิทธินวล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางวารุณี เพ็ชรแจ้ง

นางพรพรรณ สิทธิวงศ์

นายต้นสกุล ตาบุญ
ครู