กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนวดี ก๋าเมืองลือ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระปลัดสมคิด คุณสมฺปยฺโน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรพรรณ สิทธิวงศ์

นางสาวปานฤทัย เครือคำน้อย