กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสนิท สิทธินวล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี เพ็ชรแจ้ง

นางพรพรรณ สิทธิวงศ์

นายต้นสกุล ตาบุญ