กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนวดี ก๋าเมืองลือ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรพรรณ สิทธิวงศ์

นางสาวปานฤทัย เครือคำน้อย

นายสนิท สิทธินวล