คณะผู้บริหาร

พระครูโสภณสาธุกิจ
ผู้รับใบอนุญาต

นายประมูล สุภาจันทร์
ผู้จัดการ

พระครูนิวิฐสุทธิการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงยุทธ ยะหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ทีมงานผู้บริหารโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พระศิวกร ปสนฺนจิตฺโต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระครูนิวิฐสุทธิการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสุชาติ คำมูลเปี้ย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวอุษนีย์ สำลีทอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสิทธิชัย ชัยหมอน
ผู้แทนครู