กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิมา ครุฑหุ่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทรงยุทธ ยะหนัก

นางสาวอุษนีย์ สำลีทอง

นางสาวนิธิพาณี รมณ์นิรันดร์