กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทรงยุทธ ยะหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษนีย์ สำลีทอง

นางสาวนิธิพาณี รมณ์นิรันดร์

นางสาวจิรัชญา คำวังเงี้ยว

นางสาวจันทิมา ครุฑหุ่น