สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ป็นรูปวงกลม 2  ชั้น   วงกลมนอก ด้านบน มีพุทธศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียนคือ   นตฺถิปญฺญาสมา  อาภา   ด้านล่าง  มีความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต แสงสว่างเสมอด้วยปัญหาไม่มี   และมีเครื่องหมาย ดอกจันทน์     คั่นระหว่าง พุทธภาษิตและความหมาย  ข้างละ  1  ดอก

              วงกลมด้านใน  มีอักษรย่อของโรงเรียน  ศ.ว. อยู่ในโล่สีฟ้า ด้านบนมีฉัตรสีทอง 5 ชั้น บนยอดฉัตรมีประกายสีทอง รายรอบบนยอด ทั้ง 3  ด้าน ด้านล่างวงกลม     เป็นรูปแพรลิบบิ้น  มีชื่อ  โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  อ. แม่พริก  จ. ลำปาง โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  อยู่ด้านใน

 

 สีประจำโรงเรียน

คือ   ฟ้า - ชมพู


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 เด็กดีวิถีพุทธ
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 โรงเรียนดีวิถีพุทธ  


 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 “ดอกพวงแสด”