กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสิรินทา มูลประการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานัส ลัทธิสิทธิ์

นายสุชาติ คำมูลเปี้ย

นางวรารัตน์ ใจอาสา

นางดวงเดือน กาดีวงศ์

นางอมรรัตน์ ประถมวงศ์