กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานัส ลัทธิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุชาติ คำมูลเปี้ย
ครูผู้สอน

นางวรารัตน์ ใจอาสา

นางดวงเดือน กาดีวงศ์

นางอมรรัตน์ ประถมวงศ์

นางสาวสิรินทา มูลประการ