กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชิน ทองประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมยุรี ทองประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสหธัญ ธรรมชัยตา

นายศราวุฒิ พูลเจริญ
ครูผู้สอน