วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามแนววิถีพุทธ  ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน


ปรัชญา

นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา    แปลว่า  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ความหมาย

          ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงเหตุผลสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ว่าอะไรดี อะไรชั่ว ควรทำหรือไม่ควรทำ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมบุคลิกภาพ

 

คำขวัญของโรงเรียน

มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ร่วมงานชุมชน   ดำรงตนอย่างเป็นสุข

          ความหมาย

                   คุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองปัจจัยชีวิต 3 ประการ

-           อาชีพ

-          หน้าที่

-          สังคม  ให้อยู่ในความถูกต้องและมีความสุข

คุณธรรมเป็นเครื่องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่ปรารถนาให้มีความเหมาะสมเป็นที่น่าปรารถนา

คุณธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่วิชาการที่ถูกต้องและชัดเจน  ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลเป็นผู้นำในการพัฒนาทุกๆด้าน ทั้งการเรียน การมีส่วนช่วยเหลือสังคม การรู้จักช่วยตนเอง ให้ความร่วมมือช่วยสังคมโดยส่วนรวมอันเป็นผลสมบูรณ์ของการศึกษา