กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสลักจิต มหายศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชิษณุชา สิทธิวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุรีย์พร เปี่ยมบางบอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวีรวุฒิ ประถมวงศ์