กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสลักจิต มหายศ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชิษณุชา สิทธิวงศ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุรีย์พร เปี่ยมบางบอน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวีรวุฒิ ประถมวงศ์