ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ นาคน้ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย แก้วหนองยาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ศรีวงศ์สืบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด นาคน้ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายยอด ชัยหมอน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวย ศรีเลิศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2521
ชื่อ-นามสกุล : พระวิจิตร อินต๊ะซาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายประมูล สุภาจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2528
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมนูญธรรมนุศาสตร์(พระวิจิตร)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชาย วงศ์ตลาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเท่ง ทาริยะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2531
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชาย วงศ์ตลาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประมูล สุภาจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาอุเทน สุทฺธิสทฺโท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :