คณะผู้บริหาร

พระครูโสภณสาธุกิจ
ผู้รับใบอนุญาต

นายประมูล สุภาจันทร์
ผู้จัดการ

พระครูนิวิฐสุทธิการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงยุทธ ยะหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุษนีย์ สำลีทอง
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสุชาติ คำมูลเปี้ย
ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ-การเงิน

พระภิกษุศิวกร กันทะหล้า
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป