กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ ก้อนทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาวฤทธิ์ เมืองเดช

นายศิริศักดิ์ ช่วยหลำ