พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพเน้นคุณธรรมนำความรู้ กตัญญูรู้คุณของสถาบัน ปฏิบัติตามหลักคำ สอนพระพุทธศาสนา
   2. พัฒนาส่งเสริมครูให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของความเป็นครู
   3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน   ครู บุคลากรของโรงเรียนให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
   4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามระบบคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
 
 
เป้าหมายของโรงเรียน
 
     การจัดการศึกษาเพื่อการกุศล ตามหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ร่วมสังคมได้อย่างเป็นสุข