คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นาย รชต ดำรงค์อนุกูล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5