คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐพี ชื่นสุวรรณ (พี)
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณพจนา คำมูลเปี้ย (ปุณ)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกลวัตร ใจเป็ง (ไกด์)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันยพร สายด้วง (ส้มโอ)
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ มิ่งขวัญ (นุ่น)
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิชา ธิมา (ฟีล์ม)
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรุตา รางน้อย (เตย)
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรพร พรมมา (ชมพู่)
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวัฒน์ กันจันวงศ์ (อาร์ม)
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกร บูรณกูล ( ฟาง )
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ หงส์อ้วน (เก่ง)
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1