กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิพนธ์ ฉัตรคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกา

นางนิภาพร หล้ามะโน

นายบุรินทร์ ทิพมา

นางสิโยรส ครุฑหุ่น

นายวชิรพล กาวีอ้าย

นายอัครเดช ชุมภูบาง