กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเครือวัลย์ โพธิวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิชัย ชัยหมอน

นายเมธี กาดีวงศ์

นายประจักษ์ สุทธรินทร์

พระศิวกร กันทะหล้า