ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  

     โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแม่พริกลุ่ม เลขที่ 330 ถนนเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5429-9037 โดยความริเริ่มของพระครูสุนันท์นวกิจ  (ครูบาบุ)  สาธารณูปการอำเภอ  เจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม  ซึ่งเห็นว่าสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาในอำเภอแม่พริกยังไม่มี  ทำให้กุลบุตร  กุลธิดาซึ่งเป็นบุตรธิดาของเกษตรกร  ขาดโอกาสทางการศึกษา  จึงได้ร่วมกับพระภิกษุวัดแม่พริกลุ่ม และพระภิกษุแก้ว ฉนทโน  ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้งโรงเรียนดังนี้

          1.  พระครูประโชติคณารักษ์                 เจ้าคณะอำเภอแม่พริก

          2.  พระครูสุนันท์นวกิจ      สาธารณูปการอำเภอและเจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม

          3.  พระภิกษุแก้ว ฉนทโน                     เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่พริก

          4.  นายหวัน     วงศ์ตะนา                            กรรมการ

          5.  นายณรงค์    คันธะวงค์                            กรรมการ

          6.  นายประยงค์  นาคน้ำ                              กรรมการ

          คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้มอบให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนตามระเบียบโรงเรียนราษฏร์ของวัด

          1.  พระภิกษุแก้ว  ฉนทโน                             เป็นผู้จัดการฝ่ายสงฆ์

          2.  นายประยงค์    นาคน้ำ                  เป็นผู้จัดการฝ่ายคฤหัสถ์

                 ครั้งแรก โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดแม่พริกลุ่ม ”  มีอักษรย่อว่าว.พ.ล. โดยใช้ศาลาของวัดเป็นอาคารเรียน และต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียน ศักดิ์
สุนันท์วิทยา” อักษรย่อว่า ศ.ว.(ใบอนุญาตเลขที่ 1/2504 ลงวันที่ 27  มกราคม 2504) ประเภทโรงเรียน   สามัญ ปีการศึกษา 2505 ขออนุญาตรับนักเรียนหญิงเข้าเรียน ปีกาศึกษา 2523 ขออนุญาตขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2535 ขออนุญาตเปิดสอนระดับประถมศึกษาจนครบทุกระดับในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ปัจจุบันโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา เป็นกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัลำปาง..